ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (มหาชน) จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (มหาชน) จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันนี้ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายสุเชาว วงศ์แสง หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (มหาชน) จำกัด เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมี นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ เป็นประธานการประชุม และนายไพศาล ตันตสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมประชุม ชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)