ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560

ประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560

วันนี้ 20 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมี นางสาวจรีรัตน์ วงศ์ศรีไทย หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธาน การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ของอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอลำสนธิ จำนวน 23 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)