ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายวนัส แต้ไพสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือบริษัทเบทาโกร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทประชารัฐรักสามัคคี และผลิตภัณฑ์ข้าวถุงประชารัฐลพบุรี “ข้าวลพบุรี เพื่อคนลพบุรี โดยคนลพบุรี” ซึ่งเป็นผลผลิตของบริษัทฯ ออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัท ในระยะแรกของการก่อตั้ง เป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำและปัญหาเรื่องช่องทางการตลาดในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดลพบุรีได้ระดมทุนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศ โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของ 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทคือ การสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มหลัก คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะต้องสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพตลอดเส้นทางผ่านกระบวนการขับเคลื่อน คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ โดยขณะนี้ บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารลพบุรี 2 ชนิด บรรจุถุง 5 กิโลกรัม คือข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ จำหน่ายในราคา ถุงละ 85 บาท และข้าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ราคาถุงละ 140 บาทกิโลกรัม และขนาดถุง 50 กิโลกรัม โดยจะจัดจำหน่ายที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สะพานหก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) โทร 086-3278379

(Visited 1 times, 1 visits today)