ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี รับการตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

พช.ลพบุรี รับการตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ ได้ตรวจติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในการนี้นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม เข้ารับการตรวจติดตามโดยผู้ตรวจฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานตามภาระกิจโดยในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้ถุกต้องตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ และบรรลุผลตามตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ในเวลา ๑๐.๓๐ น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ส.ต.อ.หญิงนภาพร ทัพซ้าย นางสาวจุฑามาศ ปราดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แก่ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา และกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตามแผน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านศรีประชา หมู่ที่ ๕ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่
๑)บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
๒)บ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี และ
๓)บ้านขอม หมู่ที่ ๖ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
ณ บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)