ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

พช.ลพบุรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำคณะอนุกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสตรี ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับอำเภอ 3 ประเภท ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนตำบลดีเด่นและกลุ่มอาชีพดีเด่น จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาลและอำเภอพัฒนานิคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)