ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รวมพลัง ” 57 ปี ศรัทธาที่เดินได้ ” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562

CDD_LOPBURI_News: พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี รวมพลัง ” 57 ปี ศรัทธาที่เดินได้ ” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. การอ่านสาสน์จากท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยประธานในพิธี

2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ติดต่อกันเป็นเวลา 25 ปี จำนวน 5 ท่าน

– นายนรินทร์ เต็มราม รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าหลวง

– นางอำมร   ช่วยทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ลพบุรี

– นายสุชาติ  รอดชู     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์

– นายมงคล ช่ออุบล ลูกจ้าประจำ (พนักงานขับรถ)

3. การมอบวุฒิบัตรแก่ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

– นางสาวถุงเงิน  เรืองสมุทร

– นางสาวหงษ์ชญพัชรา ธรรมศิริเลิศ

– นายศักดินันท์ บุญธรรม

4. พิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

5. การรวมพลัง ” 57 ปี ศรัทธาที่เดินได้ ” พัฒนาชุมชนลพบุรี

 

‘ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ ๑๐ และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน”

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
  2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
  3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
  3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
  4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)