ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยนายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุเชาว์ วงศ์แสง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรีฯ และนายไพศาล ตันตสุทธิกุล ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรีฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)