ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563” ณ โรงเรียนวัดหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563” ณ โรงเรียนวัดหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดยนายสุเชาว์ วงศ์แสง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2563” ณ โรงเรียนวัดหนองมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโคกเจริญ 2) มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 3 ทุน 3) กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำรวมมิตรชุบทอดจากครัวเรือนสัมมาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ 4) การให้คำแนะนำและบริการสมัครสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ 5) การบริการและให้คำแนะนำของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีบริการในด้านต่างๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 60 หน่วยงาน การมอบถุงยังชีพ การมอบของอุปโภคบริโภคแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการบริหารราชการในเชิงรุกตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)