ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ผนึกกำลังสภาสตรีฯ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยกันทั้งเมือง

CDD_LOPBURI_News: พช.ลพบุรี ผนึกกำลังสภาสตรีฯ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยกันทั้งเมือง

พช.ลพบุรี ผนึกกำลังสภาสตรีฯ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยกันทั้งเมือง

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนรณรงค์การใส่ผ้าไทย กับ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านจังหวัดลพบุรี นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสตรี ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ จังหวัดลพบุรี ตั้งเป้ารณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี หันมาใส่ผ้าไทยกันทุกวันทั้งเมือง

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้ง เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดลพบุรี รวมพลังในการส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจังหวัดลพบุรี ถือเป็นจังหวัดแรกในการรณรงค์ให้มีการแต่งกายทั้งจังหวัด

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” นี้ จะมีการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง เพื่อช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ การใส่ผ้าไทยทุกผืน ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีกว่า 90% รายได้ที่เกิดจากการทอผ้าออกจำหน่าย จะสามารถช่วยสตรียกระดับคุณภาพชีวิต ส่งบุตรหลานให้มีโอกาส เล่าเรียน ดูแลครอบครัวได้เมื่อยามเจ็บป่วย สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง หากคนไทยพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ในทุกวันทั้งประเทศจะช่วยเป็นการส่งเสริม การทอผ้าในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ถ้าคนไทยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย เพียง 30 ล้านคน จะมีความต้องการใช้ผ้าไทยถึง 30 ล้านเมตร/ปี เฉลี่ยราคาเมตรละ 300 บาท จะมีมูลค่ากว่าปีละ 9,000 ล้านบาท”

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย มีงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี โดยได้มีการรณรงค์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน และผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย จากผ้าทอมัดหมี่ ซึ่งผ้าทอมัดหมี่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยทุกฝ่ายมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี หันมาใส่ผ้าไทยในทุกวัน กันทั้งเมือง

“ท้ายนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการแต่งกายอันงดงาม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าทอไทย อันจะนำไปสู่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

ภาพ/ข่าว สพจ.ลพบุรี
สถานีข่าว CNS. รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)