โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ แสงศรี
Chaiwat Sangsri

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
Lopburi Chief of Community Development Information Center

นายสุเชาว์ วงศ์แสง
Suchaow Wongsang

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ
Udomrat Amornthep

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิศัลย์ อินทามระ
Wison Intamara

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางการะเกด พึ่งงาม
karaket peungngaam

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนรินทร์ เต็มราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา มิตรเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุคนธ์ ชูทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา กุลบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ว่าง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปทิตตา มีชิตสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิชุกร ศรีนุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายสุชิน บุญเพ็ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสิริรัตน์ จันทวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวอาริสา คล่องแคล่ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวมุกดา บัวฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวขนิษฐา จันทบุรมย์

นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)