โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายวิศัลย์ อินทามระ

รักษาราชการแทน
พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

นายสุเชาว์ วงศ์แสง
Suchaow Wongsang

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ
Udomrat Amornthep

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิศัลย์ อินทามระ
Wison Intamara

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน
Setsongsank Tunsorn

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนรินทร์ เต็มราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา มิตรเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรินยา มาตรดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปทิตตา มีชิตสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวภัทรภร แก้วกระจ่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอำมร ช่วยทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอาทิตยา แป้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปณัย สารทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวฐานพันธ์ พร้อมจิตต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวประกายแก้ว เทียนตรง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นายพิชุกร ศรีนุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววิชชุดา ทิตะพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวธิติยา โยจำปา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวมุกดา บัวฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)