โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายวินัย พันธุ์อยู่
Winai Panyoo

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
Lopburi Chief of Community Development Information Center

นายสุเชาว์ วงศ์แสง
Suchaow Wongsang

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ
Udomrat Amornthep

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิศัลย์ อินทามระ
Wison Intamara

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางการะเกด พึ่งงาม
karaket peungngaam

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนรินทร์ เต็มราม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรัตนา มิตรเมือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรินยา มาตรดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปทิตตา มีชิตสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอาทิตยา แป้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวประกายแก้ว เทียนตรง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นายพิชุกร ศรีนุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปณัย สารทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมุกดา บัวฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)