ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคาเหมาบริการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP