ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562