ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)