Archives: ภาพกิจกรรม

พช.ลพบุรี ส่งต่อหน้ากากผ้าอนามัยให้สภากาชาดไทย โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากผ้าอนามัย จาก อ.เมืองลพบุรี อ.พัฒนานิคม อ.สระโบสถ์ อ.ท่าหลวง จำนวน 240 ชิ้น

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

พช.ลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี