ข้อมูลผู้บริหาร

   -ว่าง- ชื่อ :                  -ว่าง-

ตำแหน่ง :           พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 4874 0559 , 0 3677 0135

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

  ชื่อ :                  นางบัณฑิตา  หมื่นพรม

ตำแหน่ง :           ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4967 , 0 3677 0135

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

 

ชื่อ :                  นางอุดมรัตน์   อมรเทพ

ตำแหน่ง :           ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4964 , 0 3677 0135

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

 

ชื่อ :                  นางการะเกด  พึ่งงาม

ตำแหน่ง :           ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4968 , 0 3677 0135

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

 

ชื่อ :                  นางสาวเรียวดาว  บุญจันทร์

ตำแหน่ง :           นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4961 , 0 3677 0135

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

 

ชื่อ :                            นางสาวพูพิศ   ลาวัลย์

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4971 , 0 3642 1210

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี  ถ.นารายณ์มหาราช

ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

 

    

 

ชื่อ :                  นางพิชญ์สินี  จันทร์จวนสุก

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5026 , 0 3648 1474สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง

ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง  ถ.สายลพบุรี-สิงห์บุรี

อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี 15150

 

  

 

ชื่อ :                  นายบุญธรรม   จำปาสุข

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอบ้านหมี่

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 18225031, 0 3677 0157

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่

ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ ถ.เทศบาล

อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี 15110

 

 

ชื่อ :                  นางสาวณัฐกานต์   กงแก้ว

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4980 , 0 3644 1774

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรง

ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง   ถ.ศรีสำโรง

อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี 15120

 

 

ชื่อ :                  นายนรินทร์   เต็มราม

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอพัฒนานิคม

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5032 , 0 36491 1545

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ถ.สายตรี (ลพบุรี-วังม่วง)

อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี 15140

 

    

 

ชื่อ :                  นางสาวสรินยา  มาตรดำ

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5025 , 0 3646 2034

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล

ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล  ถ.สายท่ามะนาว

อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี 15130

 

   

 

ชื่อ :                  นางยุพาพร  ทีบุตร

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอท่าหลวง

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5030 , 0 3649 7223

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง

ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง  ถ.ชัยบาดาล-ด่านขุนทด

อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230

 

ชื่อ :                  นางสาวนฤมล  กฤตวาณิชย์

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอลำสนธิ

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5037 , 0 3679 3460

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ

ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ  ถ.สุระนารายณ์

อ.ลำสนธิ   จ.ลพบุรี 15190

 

 

ชื่อ :                  นางสาวจีรารัตน์  พัฒนคูหะ

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอหนองม่วง

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5047 , 0 3643 1724

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง

ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง  ถ.พหลโยธิน

อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

 

  ชื่อ :                  นายเศรษฐ์ส่งศักดิ์   ตันสอน

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอโคกเจริญ

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 4974, 0 3679 5102

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกเจริญ

ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ถ.หนองม่วง-ศรีเทพ

อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี 15250

 

 

 

ชื่อ :                  นางวรรณวรัทย์    คำปนารถ

ตำแหน่ง :           พัฒนาการอำเภอสระโบสถ์

โทรศัพท์ (มือถือ) : 08 1822 5046 , 0 3643 9166

สถานที่ทำงาน :    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระโบสถ์

ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์  ถ.วังเพลิง-หนองม่วง

อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240

(Visited 1 times, 1 visits today)