ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562” ณ วัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 93 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

CDD_LOPBURI_News: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562” ณ วัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 93 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวิศัลย์ อินทามระ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562” ประจำเดือนกันยายน ณ วัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองม่วง 2) มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 1 ทุน 3) กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำทองม้วนสมุนไพร และ 4) การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีบริการในด้านต่างๆ ของส่วนราชการในระดับจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน การมอบถุงยังชีพ การมอบทุนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบข้าวสารแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการบริหารราชการในเชิงรุกตามแนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)