ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563

พช.ลพบุรี มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2563

พช.ลพบุรี : 🌏 Change for Good สร้างสรรค์ ปันสุขให้ชุมชน 🌏

 

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดย นายพิสดาร  ประดา  พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีรางวัลดังนี้

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านยุบเสลี่ยง หมู่ที่ 2 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านดินสอพอง หมู่ที่ 6 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง
  2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุริยา ห่วงถวิล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเขารวก อ.ลำสนธิ และนางสาวละม้าย  จิตมะหิมา  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลชอนน้อย อ.พัฒนานิคม
  3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนดีเด่น ได้แก่ กลุ่มจักสานบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี
  4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ได้แก่ ศอช.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
  5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่ นางสมหมาย หมื่นเดช บ้านเลขที่ 696 หมู่ที่ 10 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล

📸 ภาพ/ข่าว: สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)