ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี จับมือ สปก.ลพบุรี สำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สปก. โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

พช.ลพบุรี จับมือ สปก.ลพบุรี สำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สปก. โครงการ โคก หนอง นา โมเดล

พช.ลพบุรี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี สำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น สปก. ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตอำเภอชัยบาดาล
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอชัยบาดาล และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล สำรวจพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่มีเอกสารสิทธิ์เป็น ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จำนวน 3 ราย
จุดที่ 1. นางกัลยา รอดคง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะรัง (1 ไร่)
จุดที่ 2. นายวิทูล เหลี่อมทองหลาง บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะรัง (1 ไร่)
จุดที่ 3 นางพร ผิพ่วนนอก บ้านเลขที่ 8 ม.7 ต.เกาะรัง (1 ไร่)
จุดที่ 4 นางเชื่อม ภูมิสอาด บ้านเลขที่ 51 ม.3 ต.หนองยายโต๊ะ (1ไร่)
(Visited 1 times, 1 visits today)