ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก นา โมเดล” จังหวัดลพบุรี

พช.ลพบุรี ประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก นา โมเดล” จังหวัดลพบุรี

พช.ลพบุรี ประชุมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก นา โมเดล” จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมขณะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานนักวิชาการ พัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดหน้าที่คณะขับเคลื่อนฯ ในกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
📝📸: สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)