ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมรับฟังซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)จากกรมการพัฒนาชุมชน

พช.ลพบุรี ร่วมรับฟังซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)จากกรมการพัฒนาชุมชน

🌏พัฒนา คือ สร้างสรรค์🌏
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบให้นางการะเกด พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conferrence)จากกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
📝📸: สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)