ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 โดยมีนางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีทีมวิทยากรศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่เป้าหมายได้ โดยจังหวัดลพบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 660 คน ประกอบด้วย
ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 464 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 196 คน ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้
วันที่ 1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้น
วันที่ 2 สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 3 สร้างความรู้ความเข้าใจให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างทักษะการเป็นครูกระบวนการ
ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ
วันที่ 4 สร้างความตระหนักกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตบนฟื้นฐานของความเป็นไทย เรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงานการเอามื้อสามัคคี และการดำรงตนในภาวะวิกฤต
วันที่ 5 เรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดลและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดลของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ในการนี้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก โดยมีนางพิรัลรัตน์ สุขแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก พร้อมทีมงาน นำคณะเยี่ยมชมและให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนา ดังนี้
1. สนับสนุนวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
2. ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก อนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรม

#ChangeForGood
#CDDLOPBURI
#ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสัก
สพจ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)