ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมส่งข้าราชการในสังกัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจําปี พ.ศ. 2563

พช.ลพบุรี ร่วมส่งข้าราชการในสังกัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจําปี พ.ศ. 2563

พช.ลพบุรี ร่วมส่งข้าราชการในสังกัด เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจําปี พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาฯ
ในการนี้นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาคัดเลือก นายรณชัย มั่งใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม และการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์กับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ
#CDDLOPBURI
#ChangeForGood
#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น2563

(Visited 1 times, 1 visits today)