พช.ลพบุรี นำเสนอผลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ” และ คัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ดีเด่น” ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ต้นแบบ”และ “ดีเด่น” ในสังกัดส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มภาคกลาง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือภาคประชาชน ด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ กฎ/ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เน้นการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักองค์กรคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”

ในการนี้นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชมใสสะอาด ประจำปี 2565

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Lopburi
#CDDLopburi
#สุจริต โปร่งใส

(Visited 1 times, 1 visits today)