พช.ลพบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการการประกวดโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง) พร้อมด้วย นายสุรพล ท้าวพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และนายชัยวุฒิ ชูแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานเพื่อพัฒนาตำบล โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA (Community Information Radar Analysis) ผ่านกิจกรรมการประกวดฯ ระดับเขตตรวจราชการ

ในการนี้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางการะเกด พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวพูพิศ ลาวัลย์ พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดฯ พร้อมด้วยพระครูสันติ ญาณประยุต เจ้าคณะตำบลโก่งธนู/เจ้าอาวาสวัดญาณเสน ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ผู้นำชุมชน ตลอดจนคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลโก่งธนู และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานฯในครั้งนี้ อีกทั้งร่วมนำเสนอ ตอบข้อคำถาม และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปปรับใช้ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สถานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามหลักบวร CHANG FOR GOOD อีกด้วย

โอกาสนี้ นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวในการประกวดฯ ครั้งนี้ว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย” ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอ ตำบลได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน
2) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นกระบวนการขับเคลื่อนงาน 5 ร่วม คือ ร่วมสร้างความเข้าใจ ร่วมกำหนดความต้องการ ร่วมจัดทำสารสนเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันเผยแพร่และบำรุงรักษา ✏️ หลักการสำคัญคือ นำข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานเพื่อพัฒนาตำบล ผ่านกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบล โดยใช้เครื่องมือโปรแกรม CIA ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 5 ด้าน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศตำบล สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ “พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

ทีมข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลพบุรี

#ประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2565
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
#CDDLopburi
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)