จังหวัดลพบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “รวมพลัง แก้จนเพื่อคนลพบุรี 100 % “

จังหวัดลพบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือการขจัดความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“รวมพลัง แก้จนเพื่อคนลพบุรี 100 % “

 

จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และ ศจพ. ระดับต่าง ๆ รวมถึงทีมพี่เลี้ยงเพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแลครัวเรือนอย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังได้ “ประกาศวาระจังหวัดลพบุรี” เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนของจังหวัดลพบุรีให้พ้นจากสภาพปัญหา 5 มิติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน”

การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน EP: 1


การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน EP: 2


การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน EP: 3


จัดทำโดยกลุ่มงานสาระสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

#รวมพลังแก้จนเพื่อคนลพบุรี

#CDD

#Lopburi

#กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#TPMAP

(Visited 1 times, 1 visits today)