พช.ลพบุรี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา  นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ การตระหนักรู้ และส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ชุมชนและเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหมู่บ้าน ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน และเครือข่ายประชาชนในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)