พช.ลพบุรี : ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ผู้บริหารส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการในสังกัด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้

  1. นโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  2. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  3. เกณฑ์การประเมินและระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

       ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

                                         

🌍“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏡

✍️📷 รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดปี2566

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

#CDDLopburi

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)