พช.ลพบุรี : ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มีพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่เด็กดีเด่นจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 รางวัล จากนั้นได้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เช่น สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี, รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำปี 2566, ผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน, การเร่งรัดเบิกจ่ายงินงบประมาณจังหวัดลพบุรี, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม พร้อมนำเสนอสรุปผลการจำหน่ายกระเช้าสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2565 (ระยะที่ 2) ต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย

✍️📷 รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)