พช.ลพบุรี : ร่วมการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โดย นางบัณฑิตา หมื่นพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรี (ศจพ.จ.) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ต่อไป

🌍“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏡

✍️📷 รายงานข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)