อำนาจหน้าที่

     อำนาจหน้าที่

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการรองรับแผนพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัดกำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือต้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

      ๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

      ๒) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

      3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชมชน

       4) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  

 

     ภารกิจกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์  การพัฒนาชุมชน   

ศึกษา วิเคราะห์และแปลงยุทธศาสตร์ชาติ, กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน, นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สู่การปฏิบัติ จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัด จัดทำและบริหารแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ติดตามรายงานผล ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน     

ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบ วิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน การพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน กองทุนชุมชน องค์การเงินชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน     

ศึกษา รวบรวมการวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ และสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากรและชุมชน การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม ดูแลเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการองค์ความรู้ สารสนเทศชุมชน จัดทำคลังข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) และบริหารการจัดเก็บ จปฐ. กชช.2 ค

งานประชาสัมพันธ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 

กลุ่มงานประสาน สนับสนุนการบริหาร งานพัฒนาชุมชน

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร และธรรมาภิบาลในองค์การ

(Visited 1 times, 1 visits today)