ประวัติความเป็นมา

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี  เปิดเขตพัฒนาเมื่อปี พ.ศ.2512 แบ่งเขตการปกครองจำนวน 11 อำเภอ 118 ตำบล 1,088 หมู่บ้าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย ดังนี้
1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4) ฝ่ายอำนวยการ

จังหวัดลพบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ

อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าหลวง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอหนองม่วง

งานประเพณีสำคัญคือ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

(Visited 1 times, 1 visits today)