โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพิสดาร ประดา
Phissadan Prada

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ
Udomrat Amornthep

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสรินยา มาตรดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอำมร ช่วยทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายปราโมทย์ คำมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอาทิตยา แป้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวประกายแก้ว เทียนตรง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นางโสรัตน์ โคตะมะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปณัย สารทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)