โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

นางบัณฑิตา หมื่นพรม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางการะเกด พึ่งงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอำมร ช่วยทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปราโมทย์ คำมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวถนอมจิต พุกซื่อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิวพร พันธ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปิยวัฒน์ ศรีวิรัช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงศธร ม่วงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสุภัสรา กิริกา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสนอง งามทะวงษ์

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)