โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ

ผ.อ. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี

นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางการะเกด พึ่งงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายปราโมทย์ คำมณี

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางอำมร ช่วยทอง

ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

ผู้ช่วย ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวประกายแก้ว เทียนตรง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์

ผู้ช่วย ผ.อ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวสิวพร พันธ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางโสรัตน์ โคตะมะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอาทิตยา แป้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายปณัย สารทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวภคมน ฉ่ำเย็น

นักการรุ่นใหม่ OTOP

นางสาวสุภัสรา กิริกา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรทิพย์ งามสวย

นักการรุ่นใหม่ OTOP

นางสาวมุกดา บัวฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

นางสนอง งามทะวงษ์

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)