โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุดมรัตน์ อมรเทพ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางการะเกด พึ่งงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอำมร ช่วยทอง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายปราโมทย์ คำมณี

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางอำมร ช่วยทอง

ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางทัศนีย์ ครุทกรานต์

ผู้ช่วย ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศฯ

นางสาวรัชนี คงประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอาทิตยา แป้นทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิวพร พันธ์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวประกายแก้ว เทียนตรง

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.

นางพนัชกร วงศ์ชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปณัย สารทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววราพร จันชัยภูมิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางโสรัตน์ โคตะมะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกันยา ตรีวุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชา กาญจนมุสิก

นักจัดการทั่วไป
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสร้อยสุดา ยศธนากูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวพรพรรณ พึ่งธรรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวสุภัสรา กิริกา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศรัญญา อยุ่กรุง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวมุกดา บัวฉ่ำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวภคมน ฉ่ำเย็น

นักการรุ่นใหม่ OTOP

นายมงคล ช่ออุบล

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพรทิพย์ งามสวย

นักการรุ่นใหม่ OTOP

นางสนอง งามทะวงษ์

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)