วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน

(ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552) กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

เป้าหมาย

1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น จำนวน 44,835 หมู่บ้าน
2.รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
3.กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้น จำนวน 27,000 กลุ่ม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
1.2 สร้างผู้นำเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 ส่งเสริมช่องทางตลาด
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
3.1 พัฒนาระบบการบริหาร และการเข้าถึงแหล่งทุน
3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
(Visited 1 times, 1 visits today)