ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

พช.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

พช.ลพบุรี ร่วมรับฟังซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)จากกรมการพัฒนาชุมชน