ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ลพบุรี ร่วมรับฟังซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กิจกรรมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video conference)จากกรมการพัฒนาชุมชน

พช.ลพบุรี ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก)

พช.ลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ( ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้าและเครื่องแต่งกาย)