ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี