(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(หนังสือ) การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(หนังสือ) การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563