ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2561 /

19:07 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ประเภทอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2561 /

19:01 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)

24 สิงหาคม 2561 /

16:10 น. /

ดาวน์โหลด

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)

24 สิงหาคม 2561 /

16:08 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 สิงหาคม 2561 /

16:07 น. /

ดาวน์โหลด