ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 สิงหาคม 2561 /

16:33 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) การจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมตลาดเชิงรุก)

20 สิงหาคม 2561 /

21:09 น. /

ดาวน์โหลด

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก)

20 สิงหาคม 2561 /

21:06 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด (ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 สิงหาคม 2561 /

21:03 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีลพบุรี

20 สิงหาคม 2561 /

20:16 น. /

ดาวน์โหลด

ขอบเขตการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 5.2 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมที่ 5.4 มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีลพบุรี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดลพบุรี

20 สิงหาคม 2561 /

20:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรม มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 สิงหาคม 2561 /

20:05 น. /

ดาวน์โหลด