ประกาศราคากลางโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมจ้างเหมาออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำโปรแกรมและปฏิทินการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ 5.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว