โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น กลุ่มเลี้ยงแพะขุน หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

09 June 2021 /

09:04 น.