ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชัยวัฒน์ แสงศรี

พัฒนาการจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

Provincial Community Development Office of Lopburi

กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ