ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

21-02-25-19-53-50-357_deco-removebg-preview-1.png

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือราชการ/คำสั่ง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา