ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี

พัฒนาการจังหวัดลพบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๕

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา